Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Hattumyynti Ainamuoti Oy (y-tunnus: FI-02059129)
Kuninkaankatu 19 B 21
33210  TAMPERE
Puhelin: 03 2226843 sekä 050 5293185
Sähköposti: info@hattu.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna Varpukari-Masheh
Hattumyynti Ainamuoti Oy / www.hattu.fi
Kuninkaankatu 19 B 21
33210  TAMPERE 
Puhelin: 03 2226843 sekä 050 529 3185
Sähköposti: hanna.varpukari-masheh@hattu.fi

3. Rekisterin nimi

hattu.fi:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään www.hattu.fi-verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää hattu.fi:n / Ainamuodin / Hattumyynnin mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
 
- Asiakkaan etu- ja sukunimet
- postiosoitteet
- puhelinnumerot
- sähköpostiosoitteet
- tilaustiedot
- asiakkaan suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen
- asiakkaan päänkoko (mikäli asiakas on sen tiedon antanut)
- asiakkaan syntymäpäivä (mikäli asiakas on sen tiedon antanut) 

Kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot, kuten:

• rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut palveluun annetut tiedot
• erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset.

Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot),
• rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaessaan henkilötietojaan www.hattu.fi-sivuilla, hattu.fi:n sosiaalisessa mediassa (facebook, instagram yms.) tai lomakkeilla myymälöissä, erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa tai puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.